این غزه همان یوسف کنعانی ماست

با دست برادران به چاه افتاده است

 


< type=text/java>GetBC(26);